•   0911 947 947
  • 0948 48 33 55 whatsapp
  •  Napíšte nám
  • Výdajné miesto pre osobný odber: Vajnorská 140 Bratislava
  • Výdajné miesto na osobný odber PO-PIA: 8:00 - 15:00
Bazény a bazénové príslušenstvo | Výhodný nákup
OSOBNÝ ODBER

DINOTEC OXA aktívny kyslík do bazéna 25kg

DINOTEC OXA aktívny kyslík do bazéna 25kg
(obrázky majú len ilustračný charakter)
Bezchlórová chémia.
ID produktu
1000045
74.20 € bez DPH
89.00 €Cena s DPH
(recyklačný poplatok je zarátaný v cene)   
Bezchlórová chémia.

Upozornenie!!!

tento produkt v súlade s nariadeniami EÚ 2019/1148, si  môže zakúpiť len odborne spôsobilý zákazník. Na základe tohto je potrebné vyplniť vyhlásenie, ktoré nájdete v sekcii Návody a dokumenty - Vyhlásenie zákazníka, ktoré nám pri osobnom odbere odovzdáte.

Aktívny kyslík OXA do bazéna 25 kg bezchlórová chémia - LEN OSOBNÝ ODBER

Tekutý bezchlórový dezinfekčný prípravok na báze roztoku peroxidu vodíka (aktívneho kyslíka) a algicidu. Prípravok je určený na dezinfekciu bazénovej vody a prevenciu výskytu a množenia rias.
Návod na použitie: Pred použitím sa uistite, že hodnota pH vo vašom bazéne je v rozmedzí 7,0- 7,4. Dávkovanie po napustení bazéna čistou vodou: 1000ml/10m3 vody. Po nadávkovaní dbajte na riadnu cirkuláciu vody. Približne po dvoch hodinách je možné bazén používať. Prípravok účinkuje pri kontinuálnom dávkovaní a pri dosiahnutí odporúčanej hodnoty kyslíka.
Dávkovanie pri bežnej prevádzke: Odporúčame dávkovať pomocou automatického dávkovača priamo z prepravného balenia, 0,5- 1l/m3 vody týždenne. Pri vyšších teplotách alebo vyššej záťaži je nutné dávkovanie zvýšiť. Hodnota kyslíka by sa mala nachádzať medzi 30- 60mg/l. Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!
Skladovanie: Skladujte v originálnom prepravnom balení, v chlade, suchu a na dobre vetranom mieste. Nádobu neuzatvárajte nepriedušne. Chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením.
Ďalšie informácie: pred použitím produktu čítajte produktové informácie a bezpečnostný list. Kúpa, vlastníctvo a použitie súkromnými osobami sú limitované zákonom.
Charakter prípravku: kvapalina.
Účel použitia: prípravok na údržbu vody v bazénoch.
Prvá pomoc: Produktom zasiahnutý odev neodkladne zložte.
Pri vdýchnutí: V prípade bezvedomia položte a prepravujte postihnutého v stabilizovanej polohe.
Po kontakte s pokožkou: Ihneď umyte postihnuté miesto mydlom a prúdom vody, dôkladne miesto opláchnite.
Po požití: Vypite veľké množstvo vody a urýchlene sa premiestnite na čerstvý vzduch. Bezodkladne vyhľadajte lekára.
Vplyv na životné prostredie: Trieda ohrozenia vody 3. Prípravok sa nesmie neriedený, alebo nezneutralizovaný likvidovať vylievaním do odpadu, povrchových vôd a kanalizácie.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a zásady ochrany zdravia pri práci. Biocídny prípravok, pred použitím si pozorne prečítajte návod a informácie o výrobku! Obal odovzdajte v predajni. Zákaz opätovného použitia obalu. Použite len na účely, na ktoré je prípravok určený.
H302 škodlivý po požití. H318 spôsobuje vážne poškodenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, a dlhodobými účinkami. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné okuliare/ rukavice. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v súlade s miestnymi/ oblastnými/ národnými/ medzinárodnými nariadeniami. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
KÚPA VLASTNÍCTVO A POUŽITIE SÚKROMNÝMI OSOBAMI SÚ LIMITOVANÉ ZÁKONOM.
 

Bazénová chémia tekutá s aktívnym kyslíkom. Bezchlórová chémia do bazéna je vhodná pre všetky typy bazénov a víriviek. Kyslíková bazénová chémia nezapácha po chlóru a zaisťuje dokonale čistú vodu v bazéne.

Určenie:

  • Pre menšie bazény a vírivky
  • Pre vonkajšie aj vnútorné bazény a vírivky

Informáciu o nebezpečenstve látky / zmesi nájdete v oddiele 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddiele 1 v karte bezpečnostných údajov.

Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na etikete a informácie o výrobku.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)